Откритото първенство на София по информатика (есенно издание)

Изх. № РУО1-33916/18.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 01-658/18.10.2023 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на Откритото първенство на София по информатика (есенно издание), на 11.11.2023 г. в СМГ „Паисий Хилендарски“ – район Оборище, ул. „Искър” 61, ще се проведе Откритото първенство на София по информатика (есенно издание).

Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици, участващи в Националния есенен турнир по информатика.

Организатори на Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) са РУО – София-град, СМГ „Паисий Хилендарски“ и SAP Labs България. Наградите са осигурени от SAP Labs България.

Желаещите да участват в Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес: https://sofiacode.com/sti/ до 24:00 часа на 05.11.2023 г.

Допускането на учениците до участие в първенството ще се осъществява само след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа карта).

За участието си в Откритото първенство на София по информатика ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларация за информираност и съгласие по утвърдени образци, които са неразделна част от регламента (Приложение 1 и Приложение 2).

За актуална информация следете сайта на първенството: https://sofiacode.com/sti/.

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

Приложения:

  1. Регламент на Открито първенство на София по информатика (есенно издание).
  2. Декларации за съгласие за публикуване на резултатите (Приложение №1 и Приложение №2)
  3. Правила за попълване на квотите от гр. София.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД