Отлагане на Математическото състезание между профилирани гимназии и паралелки на СУ с чуждоезиков профил

Изх. № РУО 1-8034/11.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Със заповед № 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, Приложение № 2, т. 3 Математическото състезание между профилирани гимназии и паралелки на СУ с чуждоезиков профил следва да се проведе от 19 до 21 март 2021 г.

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-82/08.03.2021 г., вх. № РУО 1-7631 /08.03.2021 г., Ви уведомявам, че Математическото състезание между профилирани гимназии и паралелки на СУ с чуждоезиков профил се отлага.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД