Отлагане на Методичен семинар „Актуални въпроси, предизвикателства и добри практики в обучението по религия“

 Изх. № РУО1-34612/ 12.12.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че се отлага методичния семинар „Актуални въпроси, предизвикателства и добри практики в обучението по религия – конфесионално и неконфесионално обучение“, за който бяхте информирани с писмо с изх. № РУО1-33396/03.12.2019 г. Съгласно предварителната програма, приложена към писмо на МОН с вх. № РУО 1-33131/ 28.11.2019 г., семинарът трябваше да се проведе на 14.12.2019 г. от 10.00 ч. в Регионалния исторически музей – София. За новата дата ще бъдете уведомени допълнително.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите по философия и по история и цивилизации от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД