Отлагане на националното състезание за ключови компетентности по природни науки

 

Изх. № РД РУО1 – 28467/ 13.10.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с Вх. №27836/ 07.2020 г. на МОН Ви уведомявам, че националното състезание „Ключови компетентности по природни науки“, което по график трябва да бъде проведено от 13.11 – 15.11.2020 г., по предложение Националната комисия за организиране и провеждане на състезанието се отлага за следваща календарна година. Като аргументи Националната комисия изтъква удължения със заповед № РД 01-549/30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването срок на временни противоепидемични мерки на територията на Р България за периода 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г. и невъзможност за провеждане на състезанието във вид, различен от присъствения.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД