Отлагане на организацията и провеждането на Първи етап от Ученически игри

Изх. № РУО1-6100/03.02.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с изх. № СОА21-ВК08-16326-2/ 02.02.2022 г., вх. № РУО1-5985/02.02.2022 г., Ви уведомявам, че въз основа на предприетите мерки на територията на София-град и съобразно Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка се отлага провеждането на Първия етап на Ученическите игри – вътрешноучилищни и общински състезания (за София – районни), до отпадане на ограничителните мерки на извънредната епидемична обстановка на територията на Столична община.

Съгласно Раздел І. Етапи на провеждане от Правилата за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до ХІІ клас през учебната 2021/2022 г., приети със заповед №РД09-854/20.10.2021 г. на министъра на младежта и спорта, при възникнали непредвидени обстоятелства, включително поради извънредната епидемична обстановка в страната, и невъзможност за провеждане на вътрешноучилищните и общински състезания в срок, се допуска промяна на датите и удължаване на срока на провеждане на състезанията по решение на общинските администрации до края на учебната 2021/2022 г.

В тази връзка Ви уведомявам, че при възобновяване на учебния процес в присъствена форма на обучение за училищата в град София, ще бъде създадена организация за провеждането на Първия (районен) етап на Ученически игри, за което своевременно ще бъдете уведомени.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД