Отлагане по обективни причини от задължително обучение в І клас на деца със специални образователни потребности

Изх. № РУО1-18031/13.05.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-16532/04.05.2022 г. от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град (РЦПППО – София- град), Ви уведомявам, че в изпълнение на чл. 190, ал. 3, т. 9  от Закона за предучилищно и училищно образование във връзка с чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование, Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към РЦПППО – София- град започна процедурата по отлагане по обективни причини от задължително обучение в І клас на деца със специални образователни потребности, но за не повече от една учебна година.

Решението на Регионалния екип за отлагане от І клас се взема в срок до 30 юни за учебната 2021/2022 година на основание протокол от лекарска консултативна комисия, удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, след събеседване с родителя и след извършено от Регионалния екип наблюдение на детето.

По изключение, решение за отлагане по обективни причини от задължителното обучение в първи клас може да се вземе от Регионалния екип и в други срокове, извън определения в Наредбата за приобщаващото образование, но не по-късно от 15 септември на учебната година, за която се отнася отлагането, в случай на отсъствие от страната на родителя, на издаване на документ от компетентен орган след 30 юни, който е необходим за отлагането на детето от обучение и други.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА

 РУО – СОФИЯ-ГРАД