Отмяна на състезания и спортни празници

Изх. № РУО1-6984/19.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6964/18.03.2020 г. от Спешъл Олимпикс България Ви уведомявам, че в изпълнение на Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение се отменят всички състезания и спортни празници с подкрепата на Спешъл Олимпикс до 30.06.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД