Относно документите от задължителната документация за началото на учебната 2020/2021 година

Рег. № РУО1-11919/27.05.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

ЧАСТНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на писмо № 9105-179/ 11.12.2019 г. на заместник-министъра на образованието и науката, рег. № РУО1-11788/26.05.2020 г. относно предстоящото отпечатване на документите от задължителната документация за началото на учебната 2020/2021 година, Ви уведомявам следното:

  1. Заявяването на документите се извършва от директора на институцията в системата на предучилищното и училищното образование чрез утвърден от министъра на образованието и науката формуляр за заявка.
  2. В заявката се попълват всички реквизити по така формирания начин.
  3. Ученическата лична карта (3-71), Ученическата книжка (3-85) и Ученическата книжка за задочна форма на обучение (3-49) се заявяват от директора и се разпространяват в търговската мрежа.

Екземплярът, предназначен за общинската (районната) администрация, не се попълва, когато общината не е платец на задължителната документация.

Всички държавни, частни училища, детски градини и специализирани обслужващи звена, в срок до 05.06.2020 г., да представят своите заявки в РУО – София – град, стая № 501 на Георги Пашов, старши експерт по финансово осигуряване в РУО – София-град.

Всички общински училища и детски градини, в срок до 03.06.2020 г., да представят своите заявки на експертите по образование в съответните районни администрации.

Моля, колегите по образование към общинските администрации да представят обобщените заявки и индивидуалните към тях в РУО – София-град до 05.06.2020 г. на Георги Пашов, старши експерт по финансово осигуряване в РУО – София-град.

Уважаеми колеги, моля не слагайте никакви закрепващи елементи (кламери, телчета) на заявките, тъй като това допълнително затруднява и забавя работата при обобщаване и класиране на документацията. Благодаря!

 

Приложение: Заявка за документите от задължителната документация за началото на учебната 2020/2021 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД