Относно отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детски градини и училища на територията на Столична община

Изх. № РУО1-11404/13.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-831/07.04.2021 г. на министъра на образованието и науката относно отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детски градини и в училища на територията на Столична община.

 

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-831/07.04.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД