Отпускане на стипендия на името на Георги Минчев

Изх. № РУО1-7340/04.03.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № 6829/01.03.2021 г., приложено Ви изпращам приетите от Столичен общински съвет с решение № 82/24.02.2011 г. Правила за условията и реда за отпускане на стипендия на името на Георги Минчев на ученици от училища на територията на Столична община с изявени дарби в областта на песенното (музикално и поетично) творчество.

Стипендията цели да стимулира ученическото авторско песенно (музикално и поетично) творчество в областта на съвременните популярни жанрове.

Съгласно процедурата за присъждане на стипендията, предложенията на кандидатите се внасят в деловодството на Столична община на ул. „Московска“ № 33, в срок до 30.04.2021 г.

Допълнителна и подробна информация можете да получите в Столична община, Дирекция „Образование“, тел.: 02/9433183 или 02/9433269.

 

Приложения:

  1. Решение № 82/24.02.2011 г. на Столичен общински съвет.
  2. Правила за условията и реда за отпускане на стипендия на името на Георги Минчев на ученици от училища на територията на Столична община с изявени дарби в областта на песенното (музикално и поетично) творчество.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД