Отразяване на резултатите от положени изпити от НВО е края на 7. клас и в края на 10. клас в документите за завършен етап или степен през учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-21938/01.07.2021 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

КОИТО ПРОВЕЖДАТ НВО В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-224/01.07.2021 г., вх. № РУО 1-21829/01.07.2021 г. относно отразяване на резултатите от положените изпити от националните външни оценявания (НВО) в свидетелството за завършено основно образование и в удостоверението за завършен първи гимназиален етап, Ви уведомявам следното:

  1. В свидетелството за завършено основно образование в рубриката „Национално външно оценяване” следва да се изпише стойността от полето „Точки” на протоколите, генерирани от системата – по БЕЛ, по математика и по съответния чужд език. В това поле са вписани получените точки след приравняване към процент от максималния брой точки.
  2. В удостоверението за завършен първи гимназиален етап в рубриката „Национално външно оценяване” следва да се изпише стойността от полето „Процент от максимален брой точки” на протокола, генериран от системата, в който са отразени резултатите от всички положени изпити от НВО. Отразяването на постигнатото по конкретната рамка ниво по чужд език и по информационни технологии се осъществява в съответствие със забележката в приложението. За улеснение са приложени нагледни примери.

 

Приложения:

  1. Пример за VII клас.
  2. Пример за X клас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-1418/25.06.2021 г./