Отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детски градини и училища на територията на Столична община

Изх. № РУО1-4315/04.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4235/04.02.2021 г.,  приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-307/03.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, относно отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детски градини и в училища на територията на Столична община.

 

Приложение:

  1. Заповед № РД09-307/03.02.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД