ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПОДАВАТ ДО КРАЯ НА СРОКА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Изх. № РУО1-9151/28.04.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката с № 9105-146/28.04.2020 г., вх. № РУО1-9058/28.04.2020 г., Ви уведомявам, че във връзка с чл.12, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и осъществяващия се дистанционно образователен процес, отсъствията на децата и учениците не следва да се подават до края на срока на извънредното положение.

В посочената алинея е регламентирано, че изискванията за получаване на месечни семейни помощи по чл.7, ал. 1, т.2-5 от Закона за семейни помощи за деца не се прилагат по време на извънредното положение на територията на Република България.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД