Отсъствия на децата в задължително предучилищно образование за периода 05.05.2021 г. – 31.05.2021 г.

Изх. № РУО1 – 14085/05.05.2021г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-13934/05.05.2021 г., приложено Ви изпращам заповед № РД 09-1033/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката относно отсъствията на децата в задължително предучилищно образование за периода 05.05.2021 г.-31.05.2021 г.

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-1033/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-826/19.04.2021 г. на началника на РУО – София-град/