Отчети по НП „Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 г. и попълване на анкети

 

Изх. №РУО1-24716/07.08.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УЧАСТВАЛИ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-23873/27.07.2023 г. напомням, на директорите на иновативните и неиновативните училища, включени в Националната програма “Иновации в действие“, Модул 1 и/или Модул 4 за учебната 2022/2023 г., които все още не са попълнили формулярите за отчети, че следва да изпълнят ангажимента си не по-късно от 31.08.2023 г.

В същия срок, всяко училище, участвало в мобилност по Модул 1 на НП „Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 г., е необходимо да попълни анкетите във връзка с реализиране на мониторингово изследване на обмена на иновации и развитие на иновативната култура в образователните институции.

Линкове за анкетите са Ви изпратени с писмо по електронната поща на училището в edu.mon (без инфо) на 19.07.2023 г.

Информация за анкетите и линковете има и на електронната платформа на Националната програма „Иновации в действие“  https://ischools.mon.bg.

Анкетите се попълват от иновативните и неиновативните училища, които са участвали в Модул 1 за мобилност по Програмата.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгл. заповед № РД02-1723/26.07.2023 г.

на началника на РУО – София-град)