Отчет за изпълнение Бюджетна програма 1 „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“ и Бюджетна програма 4 „Развитие на способностите на децата и учениците“

Изх. № РУО1-1629/21.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „н. райнов“ и училищата с професионални паралелки

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РУО1- 20267/03.07.2019 г. и изготвяне от РУО – София-град на шестмесечни отчети за изпълнение на Бюджетна програма 1 „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“ и Бюджетна програма 4 „Развитие на способностите на децата и учениците“ напомням, че се поддържа база данни по определени показатели. Моля в срок до 12.00 часа на 23.01.2020 г. да попълните исканите данни отнасящи се за периода от 01.07.2019г. до 31.12.2019 г. в посочения формуляр: https://forms.gle/YGXwBqQxo64AstML9

Разчитам на Вашата ангажираност за своевременно и точно отразяване на информацията.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД