Отчет за изпълнение на програмния бюджет на МОН към 30.06.2021 г.

Изх. № РУО1-21281/28.06.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ,

ПГИИ „ПРОФ. Н. РАЙНОВ“, СУ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ,

ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с отчет за изпълнение на програмния бюджет на МОН към 30.06.2021 г. моля в срок до 17.30 часа на 29.06.2021 г. да попълните изисканите данни, отнасящи се за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. в посочения формуляр.

https://forms.gle/XhH3TiCTvN535VLp8

Разчитам на Вашия професионализъм за коректно и точно отразяване на информацията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД