Отчет за изпълнение на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

Изх. № РУО1- 26678/18.08.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА, ВКЛЮЧЕНИ В

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

„ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изготвянето на първия технически и финансов отчет, при изпълнението на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, приложено Ви изпращам писмо на МОН с № 9105-258/11.08.2021 г., постъпило в РУО – София-град с вх. № РУО1-26227/11.08.2021 г., приемо-предавателен протокол, справка за придобити ДМА и ДНА и декларация.

 

Приложения: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №  РД 10-1328/06.08.2021 г.

на министъра на образованието и науката)