Отчет за резултатите по модулите от Националната програма „Заедно в грижата за ученика“ за учебната 2020/2021 година

Изх. № РУО1-19257/14.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН изх. № 9105-183/10.06.2021г., вх. № РУО1-18795/10.06.2021 г., относно изпълнение на дейностите по Национална програма „Заедно в грижата за ученика“ Ви уведомявам, че следва да изпратите отчет за резултатите по Модул 1  „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“ и Модул 2  „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“, в срок до 20 юни 2021 година, на електронните адреси на:

Мариана Георгиева, ст. експерт за ОНЕ в РУО – София-град, [email protected] за Модул 1

Камен Радев, ст. експерт по ПНЕ в РУО – София-град, [email protected] за Модул 2

Към отчета следва да попълните и приложите таблица – образец по съответния модул.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД