Отчет за резултатите по модулите от Националната програма „Заедно в грижата за ученика“ за учебната 2019/2020 година

Изх. № РУО1-12976/04.06.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на дейностите по Националната програма „Заедно в грижата за ученика“, следва да изпратите отчет за резултатите по Модул 1  „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“ и Модул 2  „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“, в срок до 19 юни 2020 година, на електронните адреси на:

Мариана Георгиева, ст. експерт за ОНЕ в РУО – София-град, [email protected] за Модул 1

Камен Радев, ст. експерт по ПНЕ в РУО – София-град, [email protected] за Модул 2

Изпращаме Ви таблици (Приложение № 1 и Приложение № 2), които да приложите към отчета. Моля да изпратите приложенията и във формат Excel на горепосочените адреси.

 

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД