Отчет за резултатите по модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“от Националната програма „Заедно в грижата за ученика“ за учебната 2021/2022 година

Изх. № РУО1-39983/03.12.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на дейностите по Националната програма „Заедно в грижата за ученика“, следва да изпратите отчет за резултатите по Модул 1  „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“, в срок до 10 декември 2021 година, на електронния адрес на Мариана Георгиева, ст. експерт за ОНЕ в РУО – София-град, [email protected]

Изпращаме Ви таблица (Приложение № 1), които да приложите към отчета. Моля да изпратите приложенията и във формат Excel на горепосочения адрес.

Приложение: съгласно текста

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕЛЕНА ИВАНЧЕВА-МИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД 02-2643/30.11.2021г.

на началника на РУО – София-град/