Отчет по Национална програма „Отново заедно“

Рег. № РУО1-  1099/16.01.23г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ

ИНСТИТУЦИИ, КОИТО СА КАНДИДАТСТВАЛИ

ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД   

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

 

Във връзка с писмо № 9105-7/13.01.2023 г. на заместник-министъра на образованието и науката, с вх. № РУО1-985/13.01.2023 г. и във връзка с т. 11 от Националната програма „Отново заедно“, одобрена с РМС № 302 от 13.05.2022 г., Ви уведомявам, че в срок до 19.01.2023 г. следва да предоставите отчет в Регионално управление на образованието – София-град (по образец), чрез сигурно електронно връчване. Във формат Excel  можете да ги изпращате на електронен адрес: [email protected]

В отчета трябва да бъдат включени:

  1. Кандидатствали и одобрени училища през 2022 година.
  2. Кандидатствали и одобрени училища през 2021 година, включени в Постановление № 153 от 05.07.2022 година на Министерски съвет, които са получили 100% финансиране от заявената сума.

Допълнителна информация може да получите от г-жа Яна Малашева, старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 92 17 738;

                        Приложения:

  1. Таблица/отчет;
  2. Постановление № 153 от 05.07.2022 на Министерски съвет.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД