Отчитане на годишния напредък за учебната 2019/2020 година по проект BG05M2ОP001-2.011-0001-С01 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР  

Рег. № РУО1- 33041/19.11.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА,

ВКЛЮЧЕНИ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ

BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

  

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, вх. № РУО1-32877/18.11.2020 г., Ви уведомявам, че в информационната система на проект „Подкрепа за успех“ е публикуван формуляр за отчитане на годишния напредък на учениците за учебната 2019/2020 година. Попълват се данни за периода от 15.09.2019 г. до 14.09.2020 г.

В срок до 25.11.2020 г., всяко училище изпраща формуляра еднократно само в информационната система на проекта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

(Съгласно Заповед № РД 10-1972/13.11.2020 година

на министъра на образованието и науката)