Отчитане на дейностите по Национална програма „ИТ бизнесът преподава“

Изх. № РУО1-17875/ 10.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ВКЛЮЧЕНИ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИТ БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-230/07.07.2020 г., вх. № РУО1-17241/07.07.20120 г., Ви уведомявам, че в срок до 11:00 часа на 13.07.2020 г. следва да отчетете проведените от Вас дейности по трите модула на Национална програма „ИТ бизнесът преподава“ за учебната 2019/2020 г. като попълните информацията в приложената таблица.
Попълнената информация изпращайте на експерта по професионално образование и обучение на имейл: [email protected].

Приложение:
1. Таблица с информация.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД