Отчитане на дейности и средства по НП „Олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“

Изх. № РУО1-20925/03.06.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Национална програма ”Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“, приета с Решение № 188/05.03.2021 г. на Министерския съвет, Ви уведомявам, че в срок до 17.06.2022 г. директорите на училищата-бенефициенти следва да представят в РУО – София-град на хартиен носител чрез Системата за сигурно електронно връчване доклад с информация относно:

– напредъка на учениците, съгласно поставените цели в Националната програма;

– изплатените суми и неусвоените средства след приключване на дейностите по модула.

В същия срок директорите на училищата-бенефициенти следва да изпратят попълнени във формат Excel таблиците от Приложение 1 на електронна поща: [email protected].

 

Приложение:

  1. Приложение 1 – Tаблици във формат Excel.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СЪБКА ПОПОВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-1500/25.05.2022 г.

на началника на РУО – София-град/