Отчитане на дейности и средства по НП „Олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“

Изх. № РУО1-17161/07.06.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Национална програма ”Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“, приета с Решение № 302/13.05.2022 г. на Министерския съвет, Ви уведомявам, че в срок до 20.06.2023 г. директорите на училищата-бенефициенти следва да представят в РУО – София-град чрез Системата за сигурно електронно връчване доклад с информация относно:

– напредъка на учениците, съгласно поставените цели в Националната програма;

– изплатените суми и неусвоените средства след приключване на дейностите по модула.

В същия срок директорите на училищата-бенефициенти следва да изпратят попълнени във формат Excel таблиците от Приложение 1 и 2 на електронна поща: [email protected].

 

Приложение:

  1. Приложение 1 – Таблици във формат Excel.
  2. Приложение 2 – Таблица във формат Excel.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД