Отчитане на дейности и средства по НП „Олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“

Изх. № РУО1-18344/05.06.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“, приета с Решение № 408/31.05.2023 г. на Министерския съвет, Ви уведомявам, че в срок до 20.06.2024 г. директорите на училищата бенефициенти следва да представят в РУО – София-град чрез Системата за сигурно електронно връчване доклад с информация относно:

– напредъка на учениците съгласно поставените цели в Националната програма;

– изплатените суми и неусвоените средства след приключване на дейностите по модула.

В същия срок директорите на училищата бенефициенти следва да изпратят попълнени във формат Excel таблиците от Приложение 1 и 2 на електронна поща: [email protected].

 

Приложение:

  1. Приложение 1 – Таблици във формат Excel.
  2. Приложение 2 – Таблица във формат Excel.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-1378/29.05.2024 г.

на министъра на образованието и науката)