ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И СРЕДСТВА ПО НП „ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”, МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ“

Изх. № РУО1-12878/04.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-192/03.06.2020 г., вх. № РУО 1-12789/03.06.2020 г. и писмо на МОН с № 9105-182/29.05.2020 г., вх. № РУО 1-12183/29.05.2020 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“, приета с РМС № 172 от 29 март 2019 г., в срок до 06.07.2020 г. училищата трябва да представят в РУО отчет за изпълнение на дейностите по този модул на програмата. Неусвоените средства от училищата към този момент подлежат на възстановяване по ред, определен от Министерство на финансите.

Приложено Ви изпращам  за попълване образците с Приложение 1, 2 и 3, както и отчет за получените, разходваните и неусвоените средства по модула от програмата, които трябва да бъдат изпратени във формат Excel  на следните адреси: [email protected]  [email protected]

 

Приложения:

  1. Образец с Приложения № 1, 2, 3.
  2. Образец за получените, разходваните и неусвоените средства по модула от програмата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД