Отчитане на Дейност 1 – Кампания 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ от детски градини и училища Възложители на обучения по Дейност 1!!!

Изх.№ РУО1- 27941/30.09.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ДЕЙНОСТ 1 ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“ В КАМПАНИЯ 2

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писма на МОН с вх.№ РУО1-27794/27.09.2019 г. и вх.№РУО1-27875/27.09.2019 г. относно изпълнението на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г., приложено Ви прилагам  актуализиран образец на „Заявка за финансиране на училища и детски градини“, участващи като самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1 по Проекта. Заявката е приложение към Инструкцията за изпълнение на проекта, която предстои да бъде актуализирана от екипа в министерството.

Във връзка с приключилата втора кампания по Дейност 1 и изготвянето на междинен отчет по проекта за този период следва директорите на училищата и детските градини – самостоятелни възложители в срок до 04.10.2019 г. да подадат Заявки за окончателно плащане по електронна поща до екипа в МОН. За целта следва коректно да сте отразили и проверили всички отчетни документи в информационната система на проекта, за да не се налага връщането им за корекции.

Забавянето в отчитането на тези възложители (при вече предоставен им аванс от 70%), води до невъзможност за екипа в МОН своевременно да отчете проекта пред УО на ОП НОИР и до недостатъчен финансов ресурс за обезпечаване на текущото му изпълнение.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД