Отчитане на Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“от 07.03.2020 г. до 10.07.2020 г.

Изх.№ РУО1-17420/08.07.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА,

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-17389/07.07.2020 г. относно подготовката на седмо искане за междинно плащане по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти и отчитане на Дейност 1 – Кампания 3 по Проекта Ви уведомявам, че в качеството Ви на самостоятелни възложители на обучения на педагогически специалисти следва до 13.07.2020 г. да изпратите на адрес  [email protected]  подписана и сканирана Декларация 1 преки разходи с период на отчитане 07.03.2020 – 10.07.2020 г. (приложена към настоящото писмо).

Моля да имате предвид, че в раздел „Приложения:“ в Декларацията, за училищата и детските градини, които са самостоятелни възложители последните три точки (за ПКС) са неприложими и се записва – Н/П.

Останалите документи свързани с отчитането на проведените обучения следва да са проверени от Вас в качеството Ви на самостоятелни възложители и налични в Информационната система по проекта на адрес – https://teachers.mon.bg/.

Моля да имате предвид, че информацията се изпраща от училищата и детските градини самостоятелни възложители, които са приключили обученията по Дейност 1 – Кампания 3 по Проекта към 10.07.2020 г.

Приложения:

  1. Декларация за преки разходи .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-1631/06.07.2020 г.)