Отчитане на Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№РУО1-8569/21.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА,

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение и отчитане на Дейност 1 – Кампания 3 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Ви уведомявам, че следва стриктно да спазвате приложените към настоящето писмо Указания на МОН за отчитане на краткосрочните обучения по Проекта. В тях ясно и точно са разписани задълженията на Възложителя и Изпълнителя по отношение на публикуването на документи в платформата по време и след приключване на обучение по Проекта.

Моля да имате предвид, следното:

  1. Всички документи, които обучителните организации качват в информационната система за съответната група следва да бъдат проверявани от Вас в качеството Ви на Възложител, и при установяване на пропуски, същите да бъдат своевременно отстранявани.
  2. След приключване на обучението и издаване на Удостоверенията от обучителната организация, същите следва да бъдат проверени за коректно попълнени реквизити. Обръщайте внимание и на периода на обучението, който следва да включва присъствена и неприсъствена част и да съответства на броя часове за съответните кредити.
  3. Присъствените списъци следва да бъдат попълвани и подписвани от обучаемите за всеки ден от обучението, след което се подписват от Възложител и Изпълнител и след приключване на обучението се качват сканирани в информационната система.
  4. Таблицата с микроданни, която обучителните организации попълват и качват в информационната система на Проекта следва да бъде в приложения към писмото вид и формат, а не свалена от платформата. Вие имате задължение да проверите нейното съответствие с изискващия се формат, както и коректността на отразените в нея данни.

Указанията на МОН за отчитане на обученията по Дейност 1 от Проекта са достъпни и в информационната система в раздел „полезни документи“.

Приложения:

  1. Указания на МОН за отчитане на обучения по Дейност 1 от Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.
  2. Таблица микроданни (образец).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД