Отчитане на документи с фабрична номерация

Изх. №РУО1-10527/13.05.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че до десет дни, които изтичат на 28.05.2020 г., след обявяване на края на извънредното положение, следва да представите в стая 413 на РУО – София-град, отчета за унищожаването на документите с фабрична номерация в изпълнение на чл. 52 от Наредба № 8 /11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката.

Училищата, които вече са изпратили документите си през системата за сигурно електронно връчване не представят документи.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД