Отчитане на документи с фабрична номерация

Изх.№РУО1-6757/14.03.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнението на чл. 52, ал. 2 от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката Ви напомням, че следва да представите в РУО – София-град своите отчети на документите с фабрична номерация в срок до 30 април 2023 г. Отчетите изпращайте през ССЕВ до 28 април 2023 г., като информацията за унищожените документи с фабрична номерация трябва да включва:

  • Копие на заповедта за определяне на училищна комисия за отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация и за мястото на съхранение на приемно-предавателния протокол за документи с фабрична номерация;
  • приемно-предавателен протокол за получени документи с фабрична номерация (при наличие на приемно-предавателен протокол с друго училище се прилага и той);
  • отчет на документите с фабрична номерация;
  • протокол на комисията за унищожени документи с фабрична номерация. В протокола се вписват видът на документите, които подлежат на унищожаване и количеството им като в него се прилагат и изрязаните серия и номер на унищожените документи.

Напомням, че остатък от документи с фабрична номерация може да има само на бланки за дубликати. Всички останали видове документи се унищожават (дефектни, сгрешени, анулирани и останали неизползвани бланки).

В последната графа №12 на Таблица 1 (Приложение № 6 от Наредба №8) запис различен от „0“ може да има само на позициите за дубликати.

Предвид необходимостта отчетите да бъдат проверени и върнати при констатирани неточности, Ви моля да ги подадете срочно както и да се уверите, че при изпращане са приложени всички упоменати документи.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД