Отчитане на документи с фабрична номерация

Изх. № РУО1-11227/08.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В срок до 30. април. 2024 г. следва през ССЕВ да представите информация за унищожените документи с фабрична номерация, която да включва:

  • Заповед за определяне на училищна комисия за отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация и за мястото на съхранение на приемно-предавателния протокол за документи с фабрична номерация;
  • Приемно-предавателен протокол за получени документи с фабрична номерация (при наличие на приемно-предавателен протокол с друго училище се прилага и той);
  • Отчет на документите с фабрична номерация;
  • Протокол на комисията за унищожени документи с фабрична номерация. В протокола се вписват видът на документите, които подлежат на унищожаване, и количеството им като се прилагат и изрязаните серия и номерът на унищожените документи.

Напомням, че остатък от документи с фабрична номерация може да има само на бланки за дубликати. Всички останали видове документи се унищожават (дефектни, сгрешени, анулирани и останали неизползвани бланки).

В последната графа №12 на Таблица 1 (Приложение №6), запис различен от „0“ може да има само на позициите за дубликати.

Колеги, моля внимателно да попълвате отчета.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД