Отчитане на изпълнението на бюджета за системата на предучилищното и училищното образование

Рег. № РУО1-20735/23.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД        

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

Във връзка с писмо на МОН с № 9107-51/21.06.2021 г., с вх. № РУО1-20389/21.06.2021 г., и във връзка с постъпили в Министерството на образованието и науката сигнали относно реализирани високи размери на превишението на постъпленията над плащанията по бюджетите на образователните институции за 2020 г, Ви информирам следното:

Ежегодно при отчитането на изпълнението на бюджета за системата на предучилищното и училищното образование социалните партньори се обединяват в препоръката си да бъде спазвано постигнатото на отраслово ниво принципно съгласие за ограничаване на превишението на постъпленията над плащанията по бюджетите на институциите в края на годината, с изключение на целевите средства, до 4 на сто на годишна база. В тази връзка Министерството на образованието и науката препоръчва да се предприемат действия посоченият размер да не бъде превишен от всяка една институция в края на 2021 година.

Обръщам внимание, че на основание чл. 269, ал. 1, т. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование във функциите на обществените сьвети влиза и съгласуването на предложение на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина. Тази разпоредба изисква при подготовката на бюджета за съответната календарна година директорите на институции да са предоставили посоченото разпределение на обществените съвети за съгласуване.

При установено превишение на постъпленията над плащанията в края на 2021 г. над препоръчания размер Министерството на образованието и науката може да изисква информация от директорите на институциите, прилагащи делегиран бюджет, за причините, довели до по-големия размер на преходния остатък за годината и план за разходването му, съгласуван с първостепенния разпоредител с бюджет.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД