Отчитане на Кампания 3 на Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№РУО1 –27656/06.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-27493/05.10.2020 г. относно приключилата на 30.09.2020 г. Кампания 3 на Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Ви уведомявам, че в качеството Ви на самостоятелни възложители на обучения в периода на Кампанията следва да предприемете следните действия:

До 15 октомври 2020 г. да проверите в информационната система по проекта коректността на всички документи, като имате предвид следното:

  1. Таблицата с микроданни не следва да се заключва, да не се променят формули, да не се пише с главни букви, населените места следва да се избират от падащите менюта в съответната клетка, всички колони следва да са коректно попълнени.
  2. Издадените Удостоверения на обучаемите следва да са с дата на издаване след цялостното приключване на обучението (присъствена и неприсъствена форма), да са видими в платформата на проекта, продължителността на обучението следва да обхваща присъствената и неприсъствената част и всички реквизити да са попълнени.
  3. Присъствените списъци да са четливо сканирани и подписани и от двете страни.

В срок до 12.10.2020 г. училищата и детските градини самостоятелни Възложители на обучения в Кампания 3 да изпратят попълнена Декларация 1 преки разходи (приложена към писмото) на адрес – [email protected]

Приложения:

  1. Декларация 1 преки разходи.
  2. Таблица микроданни.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-2249/05.10.2020 г. на началника на РУО – София-град)