Отчитане на Национална програма „ИТ бизнесът преподава“ за учебна 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-29365/21.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯТ ПРОФИЛИРАНА ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-345/19.10.2020 г., вх. № РУО1-29035/19.10.2020 г., относно отчитане на Национална програма „ИТ бизнесът преподава“ за учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че неизразходваните от училищата средства по програмата трябва да бъдат върнати на финансиращия орган.

В тази връзка в срок до 28.10.2020 г. следва да подадете информация за изразходваните средстава съгласно приложената таблица на имейла на инж. Златка Иванова – старши експерт по професионално образование и обучение: [email protected]

 

Приложение:

  1. Таблица за изразходени средстава по НП.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД