Отчитане на обученията, проведени през Кампания 4 по Дейност 1 на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№ РУО1-33185/08.10.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ

В КАМПАНИЯ 4 – ДЕЙНОСТ 1

ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писма на МОН с вх. № РУО 1-33042/07.10.2021 г. и вх. № РУО 1-33048/07.10.2021 г. относно отчитане на проведените през Кампания 4 – Дейност 1 обучения на педагогически специалисти Ви уведомявам, че в качеството Ви на самостоятелни възложители по проекта следва до 13.10.2021 г. да извършите следното:

  1. Да качите отчетните документи на групата за „Възложител“ и да проверите качените от „Изпълнител“ документи в информационната система на проекта, като проверите:
  • верността на издадените удостоверения на педагогическите специалисти, завършили успешно обученията;
  • коректността на таблица „Микроданни“, която следва да отговаря на присъствените списъци за съответната група – брой обучени педагогически специалисти и поименните данни за тях /таблицата следва да бъде изготвена и качена съгласно образеца към Инструкцията (Приложение № 9 );
  • присъствените списъци да бъдат подписани от „Изпълнител“ и „Възложител“, като бъдат качени сканирани в информационната система;
  • да попълните за всяка група „Декларации преки разходи“ (по образеца към Инструкцията), която да бъде качена от Вас в информационната система в Раздел „Документи (Отчитане) – Възложител“.
  1. Да попълните справка за всяка група, формирана от Вас в информационната система на проекта в качеството Ви на възложител на адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAxAibWGc5nmoIJRPRZsXONic8trNsosfqBzbkLGvlvN6h3w/viewform?usp=sf_link

 

При възникнали въпроси от Ваша страна може да се обръщате за съдействие към Стефана Дечева – старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в РУО – София-град и член на Териториалния екип за управление на проекта – тел. 0886061151.

 

Приложения:

  1. Таблица „Микроданни“ (Приложение № 9 от Инструкцията).
  2. Декларация за преки разходи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СЪБКА ПОПОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-2092/27.09.2021 г. на началника на РУО – София-град/