Отчитане на трето класиране, прием в VIII клас

Изх.№ РУО1 – 25239/29.07.21г.
ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ В VIII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отчитането на III класиране от ВСИЧКИ училища, които осъществяват прием в VIII клас, ще се извърши в РУО – София-град – етаж V, зала 503, на 30.07.2021 г. /петък/ след приключване на записването на класираните ученици.

При отчитането следва да представите:

  1. Протокол за трето класиране за всяка паралелка.
  2. Списък на учениците по паралелки и оригиналите на свидетелствата за завършено основно образование, подредени по реда на списъка.
  3. Заверено копие на заповед на директора на училището, с приложен график за IV класиране.

 

Обръщам внимание, че ВСИЧКИ училища представят отчет на приема до момента, независимо дали са имали класирани ученици на второ и/или трето класиране (без закритите паралелки).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД