Отчитане на трето класиране, прием в VIII клас

Изх.№ РУО1-19813/ 29.07.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ В VIII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отчитането на III класиране от ВСИЧКИ училища, осъществяващи прием в VIII клас, ще стане на 30.07.2020 г., четвъртък, след приключване на записването на класираните ученици  в РУО – София-град,  етаж 5, зала 503.

При отчитането следва да представите:

  1. протокол за трето класиране за всяка паралелка;
  2. списък на учениците по паралелки и оригиналите на свидетелствата за завършено основно образование, подредени по реда на списъка;
  3. заверено копие на заповед на директора на съответното училище с приложен график за IV класиране.

 

Обръщам внимание, че ВСИЧКИ училища носят отчет на приема до момента, независимо дали са имали класирани ученици на второ и/или трето класиране (без закритата паралелка).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО  СОФИЯ-ГРАД