Оценяване на писмените работи от държавните зрелостни изпити, сесия май-юни за учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-14432/10.05.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-144/10.05.2021 г., вх. № РУО 1-14298/10.05.2021 г., Ви уведомявам, че оценяването на изпитните работи от държавните зрелостни изпити през предстоящата сесия май-юни, учебната 2020/2021 г., ще се осъществи, както следва:

ДЗИ по български език и литература:

  • Оценяването на изпитните работи стартира на 22.05.2021 г. в 09.00 ч.
  • Оценителите могат да осъществяват оценяването или от домовете си, или в определените оценителски центрове.
  • На 24.05.2021 г. оценителите, които желаят, могат да осъществяват оценяването само в домовете си, като оценителските центрове няма да са на разположение на оценителите.
  • Дейностите на председателя, на заместник-председателите и на супероценителите ще се осъществяват в Учебния център на МОН (гр. София, ул. „Драган Цанков“ № 21 А).

ДЗИ по немски език, по математика, по география и икономика, по история и цивилизация, по философия, по биология и здравно образование, по физика и астрономия, по химия и опазване на околната среда:

  • Оценяването на изпитните работи стартира на 25.05.2021 г. в 09.00 ч.
  • Оценителите могат да осъществяват оценяването или от домовете си, или в определените оценителски центров.
  • Дейностите на председателите, на заместник-председателите и на супероценителите ще се осъществяват в Учебния център на МОН (гр. София, ул. „Драган Цанков“ № 21 А).

ДЗИ по английски език, по руски език, по френски език, по испански език, по италиански език:

  • Оценяването на изпитните работи стартира на 25.05.2021 г. в 09.00 ч.
  • Оценителите могат да осъществяват оценяването или от домовете си, или в определените оценителски центрове.
  • Дейностите на председателите, на заместник-председателите и на супероценителите ще се осъществяват в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (гр. Банкя, ул. „Княз Борис I“ № 7).

Моля да уведомите учителите от повереното Ви училище, които са включени в националните комисии за оценяване на писмените работи от ДЗИ, сесия май-юни за учебната 2020/2021 г., като осигурите участието им в процеса на оценяване за съответния период, без да бъдат ангажирани в учебния процес.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД