Оценяване на учебници за VII клас

Изх. № РУО1-11459/24.04.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-34/18.04.2023 г., вх. №РУО1-10797/19.04.2023 г., относно провеждане на втори етап от оценяването на проекти на учебници за VII клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии (КМИТ) Ви уведомявам:

Със заповед №РД09-836/12.04.2023 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени

Указания за организиране и провеждане на оценяването пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и списъци на училищата, в които ще се извършва оценяване  пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници. Със заповедта е определена и формата, под която ще се извърши оценяване пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници – електронно четим проект на учебник, наличен на интернет адрес, чрез който да се осъществи електронен достъп до него.

Заповед №РД09-836/12.04.2023 г., с която са утвърдени Указанията, приложенията към тях и списъкът с училищата, в които ще се извършва оценяване пригодността за прилагане в училище на проектите, са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката в рубриката „Учебници”.

В Указанията са разписани конкретните дейности по оценяване пригодността на проектите, за които отговарят началникът на регионалното управление на образованието (РУО) и директорът на училището, и дейностите, които извършва учителят. В графика към Указанията са посочени сроковете за всяка дейност.

Достъпът на директори и на учители до системата и работата в нея се осъществяват само чрез техните @edu.mon.bg електронни профили.

В изпълнение на т. 2.1. от Указанието със заповед № РУО1-176/24.04.2023 г. на началника на РУО – София-град е определена комисия за организиране и провеждане на процедурите за оценяване пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници от старши експерти в РУО – София-град в състав: Станислав Георгиев – председател, и членове Вера Влахова и Нели Георгиева.

Във връзка със задължението по т. 2.2. от Указанието е необходимо директорите, които преподават учебния предмет в съответния етап от степента на образование и ще оценяват пригодността за прилагане в училище на съответните проекти, в срок до 27.04.2023 г. да попълнят следния формуляр: https://forms.gle/r1xYbdYiWRRw2cL58

В изпълнение на т. 3.1. от Указанието директорът издава заповед за провеждане на оценяването в училището, с която определя участващите в оценяването учители и техните задължения по извършване на оценяването пригодността за прилагане в училище на проектите при спазване на разпоредбите на Раздел IV от Глава III на Наредба № 10/19.12.2017 г. на МОН за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Заповедта се изготвя при спазване на чл. 59, ал. 3 от Наредбата. Сканираната заповед се изпраща до началника на РУО – София-град в срок до 27.04.2023 година.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД