Оценяване на учебници за XII клас

Изх. № РУО1-РУО1-8737/ 17.03.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ ЗА XII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-8427/ 15.03.2021 г. относно провеждане на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XII клас по учебни предмети от общообразователната подготовка Ви уведомявам:

Уеб базираната система за оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за XII клас по учебни предмети от общообразователната подготовка е активирана. Директорите на училищата, в които ще се извършва оценяването, утвърдени със заповед № РД 09-486/ 25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, следва в срок до 22.03.2021 г. да добавят в системата uchebnici.mon.bg учителите, които ще оценяват проектите, с техните @edu.mon.bg имейли.

Съгласно Приложение № 4 към заповед № РД 09-518/ 02.03.2021 г. на министъра на образованието и науката срокът за извършване на оценяването от учителите е от 22.03. до 05.04.2021 г., а крайният срок за създаване от директора в електронен вид на Карта с обобщените резултати от оценяването е 06.04.2021 г. Като вземете предвид, че последните дни от този срок съвпадат с пролетната ваканция и с ползването на отпуск от учителите, както и епидемичната обстановка, считам за уместно дейностите по оценяването на учебниците да приключат към 02.04.2021 г.

Моля да запознаете учителите, които са определени с Ваша заповед да оценяват проектите на учебници, с картата за оценяване съгласно Приложение № 1 към заповед № РД 09-518/ 02.03.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Припомням, че предметите от общообразователната подготовка за XII клас, за които ще се оценяват проекти на учебници, са български език, литература, математика, гражданско образование.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД