Оценяване на учебници за XII клас

Изх. № РУО1-9894/ 31.03.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ ЗА XII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-9822/ 30.03.2021 г. относно процедурата по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XII клас по учебни предмети от общообразователната подготовка Ви уведомявам, че в училищата, в които всички учители вече са оценили проектите и са генерирали своите карти, директорите могат да генерират картите с обобщените резултати, без да е необходимо да изчакват крайната дата 6 април 2021 г.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД