Оценяване на учебници за XII клас

Изх. № РУО1-7752/09.03.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-303/ 05.03.2021 г., вх. № РУО1-7520/ 05.03.2021 г. относно провеждане на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XII клас по учебни предмети от общообразователната подготовка Ви уведомявам:

Със заповед № РД 09-486/ 25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката е утвърден списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници. Със заповедта е определена и формата, под която ще се извърши оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници – електронно четим проект на учебник, наличен на интернет адрес, чрез който да се осъществи електронен достъп до него.

Със заповед № РД 09-518/ 02.03.2021 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници.

В Указанията са разписани конкретните дейности по оценяване за пригодността на проектите, за които отговарят началникът на регионалното управление на образованието (РУО) и директорът на училището, и дейностите, които извършва учителят. В графика към Указанията са посочени сроковете за всяка дейност.

Обръщам внимание, че уеб-базираната система, подпомагаща организирането и провеждането на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници (на интернет адрес https://uchebnici.mon.bg) вече е интегрирана със служебните електронни профили на директорите и учителите – @edu.mon.bg. Достъпът на директори и на учители до системата и работата в нея се осъществяват само чрез техните @edu.mon.bg електронни профили. Поради това, за разлика от предходните години, директорите и определените за оценители учители няма да получават отделна парола за вход в системата за оценяване за пригодност, а ще използват паролата към личния си профил в @edu.mon.bg.

В случай че някой участник в оценяването не е активирал индивидуалния си @edu.mon.bg профил, следва своевременно да изпълни стъпките, описани в приложението към писмо № 9105-223/ 02.07.2020 г. от министъра на образованието и науката до Регионалните управления на образованието, публикувано с изх. № РУО1-16736/ 03.02.2020 г. на сайта на РУО – София-град.

Двете заповеди, с които са утвърдени Указанията, приложенията към тях и списъкът с училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите, са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници”.

Във връзка с организиране и провеждане на втория етап на процедурите за оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите със заповед № РУО 1-131/ 09.03.2021 г. на началника на РУО – София-град е определена комисия от старши експерти в РУО – София-град в състав: Станислав Георгиев – председател, и членове Вера Влахова и Анелия Апостолова.

Във връзка със задължението по т. 2.2. от Указанието е необходимо директорите, които преподават учебния предмет в съответния етап от степента на образование и ще оценяват пригодността за прилагане в училище на съответните проекти, в срок до 11.03.2021 г. да попълнят следния формуляр:

https://forms.gle/wpuf5BkvfXFXPtji9

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД