Оценяване на учебници

Изх. № РУО1-27282/11.07.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЗА XII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-26836/07.07.2022 г. относно провеждане на процедура по за оценяване и одобряване на проекти на учебници за профилирана подготовка за XII клас по учебния предмет чужд език – английски език за постигане на ниво В1.1 и за постигане на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), руски език за постигане на ниво В1.1 и за постигане на ниво В1 по ОЕЕР и немски език за постигане на ниво В1.1 по ОЕЕР и определяне със заповед №РД09-3477/06.07.2022 г. на министъра на образованието и науката на повереното Ви училище за участие в процедурата, приложено Ви изпращам заповед №РД01-568/11.07.2022 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на оценяване и одобряване на проекти на учебници за профилирана подготовка за XII клас по учебния предмет чужд език.

Цялата информация за процедурата можете да намерите в рубриката „Учебници“ на сайта на МОН – https://www.mon.bg/bg/10

Във връзка със задължението по т. 2.2. от Указанията за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за профилирана подготовка за XII клас по учебния предмет чужд език – английски език за постигане на ниво В1.1 и за постигане на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), руски език за постигане на ниво В1.1 и за постигане на ниво В1 по ОЕЕР и немски език за постигане на ниво В1.1 по ОЕЕР, моля в срок до 12.07.2022 г. да подадете информация на посочения линк:

https://forms.gle/gbxbvUAec1N1GHrZ8

Приложение: съгласно текста.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД