Оценяване на учебници

Изх. № РУО1 – 33232/09.09.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-32760/05.09.2022 г. относно провеждане на процедура за оценяване на проекти на учебници за профилирана подготовка за XI клас по учебния предмет информатика (модул „Обектно ориентирано проектиране и програмиране” и модул „Структури от данни и алгоритми”), за XI и за XII клас по учебния предмет физическо възпитание и спорт (модули „Спортно усъвършенстване”, „Спортна анимация”, „Олимпизъм и олимпийски принципи” и „Наука и спорт“), по учебния предмет чужд език – английски език (модул „Устно общуване” и модул „Писмено общуване”) за постигане на ниво В 1.1 и за постигане на ниво В 1 по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и немски език (модули „Устно общуване”, „Писмено общуване”, „Езикът чрез литературата” и „Култура и междукултурно общуване”) за постигане на ниво В2 по ОЕЕР и определяне със заповед № РД 09-4125/02.09.2022 г. на министъра на образованието и науката на повереното Ви училище за участие в процедурата, приложено Ви изпращам заповед № РД 01-630/08.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на оценяване и одобряване на проекти на учебници за профилирана подготовка по посочените по-горе учебни предмети.

Цялата информация за процедурата можете да намерите в рубриката „Учебници“ на сайта на МОН – https://www.mon.bg/bg/10

Във връзка със задължението по т. 2.2. от Указанията за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за профилирана подготовка за XI клас по учебния предмет информатика (модул „Обектно ориентирано проектиране и програмиране” и модул „Структури от данни и алгоритми”), за XI и за XII клас по учебния предмет физическо възпитание и спорт (модули „Спортно усъвършенстване”, „Спортна анимация”, „Олимпизъм и олимпийски принципи” и „Наука и спорт“), по учебния предмет чужд език – английски език (модул „Устно общуване” и модул „Писмено общуване”) за постигане на ниво В 1.1 и за постигане на ниво В 1 по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и немски език (модули „Устно общуване”, „Писмено общуване”, „Езикът чрез литературата” и „Култура и междукултурно общуване”) за постигане на ниво В2 по ОЕЕР, моля в срок до 12.09.2022 г. да подадете на посочения линк данни САМО ЗА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО, ако той ще оценява учебници по някой от посочените предмети:

https://forms.gle/sn2DaoGCDL7pBx49A

Приложение: съгласно текста.

 

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ–ГРАД

ЛИДИЯ ГАВРАИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-2497/05.09.2022 г.

на началника на РУО – София-град)