Оценяване на учебници

Изх. № РУО1-17549/03.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-17251/02.06.2021 г. относно провеждане на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХII клас по задължителни модули по учебни предмети от профилираната подготовка, на проекти на учебници за VI и VII клас по учебния предмет религия (християнство-православие), на проекти на учебници от VI до XII клас по учебния предмет религия (ислям), на проект на учебник за IV клас по учебния предмет религия (благонравие) и на проект на учебник за IX клас по учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд Ви уведомявам:

Уеб базираната система за оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за ХII клас по задължителни модули по учебни предмети от профилираната подготовка, на проекти на учебници за VI и VII клас по учебния предмет религия (християнство-православие), на проекти на учебници от VI до XII клас по учебния предмет религия (ислям), на проект на учебник за IV клас по учебния предмет религия (благонравие) и на проект на учебник за IX клас по учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд е активирана.

Директорите на училищата, в които ще се извършва оценяването, утвърдени със заповед № РД 09-1093/19.05.2021 г. на министъра на образованието и науката, следва в срок до 08.06.2021 г. да добавят в системата uchebnici.mon.bg учителите, които ще оценяват проектите, с техните @edu.mon.bg имейли.

Съгласно Приложение № 4 към заповед № РД 09-1093/19.05.2021 г. на министъра на образованието и науката срокът за извършване на оценяването от учителите е от 02.06. до 17.06.2021 г., а крайният срок за създаване от директора в електронен вид на Карта с обобщените резултати от оценяването е 18.06.2021 г. Обръщам внимание, че посочените срокове са последните възможни. Като вземете предвид, че последните дни от тези срокове съвпадат с организацията и провеждането на НВО в VII и в X клас, считам за уместно дейностите по оценяване на учебниците да приключат не по-късно от 15.06.2021 г.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД