Оценяване пригодността на проектите на учебници за прилагане в училище

Изх. № РУО1-11365/20.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-95/06.03.2020 г., вх. № РУО 1-10507/13.05.2020 г., относно втори етап от процедура на оценяване пригодността на проектите на учебници за прилагане в училище, който ще се извърши във всяко училище от учителите, преподаващи учебния предмет в съответния етап на степента на образование, е необходимо да посочите профилиращите учебни предмети, които ще изучават учениците в XI клас през учебната 2020/2021 г. Приложено Ви изпращам таблица, в която следва да се отбележат с „х“ /по прогнозна информация/ профилиращите учебни предмети за всеки профил – три или четири..

Моля, таблицата да бъде попълнена и изпратена  в срок до 12:00 часа на  22.05.2020 г. на Димитър Чолев – старши експерт по физическо възпитание и спорт, на  e-mail: [email protected]

Приложение: таблица.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД