Педагогически конкурс „Новатори в образованието“

Изх. № РУО1-20211/03.08.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 20084/31.07.2020 г. Ви уведомявам че, Департаментът за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти при Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий“ организира в електронна форма педагогически конкурс „НОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“.

В конкурса могат да участват учители от различни степени и етапи на образованието, директори на образователни институции, социални и специални педагози, логопеди, психолози, педагогически съветници, музикални ръководители и др. Номинираните автори на научни и практико-приложни образователни материали ще получат грамоти, сертификати и възможност за публикуване на статиите си в електронното списание „Образование и квалификация“ на Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти.

Резултатите от педагогическия конкурс „Новатори в образованието“ ще бъдат обявени публично в сайта на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, в медиите и в научна статия, обобщаваща целите и резултатите от конкурса. Повече информация  и заявка за участие можете да намерите на адрес- http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=4978

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-1846/ 30.07.2020 г. на началника на РУО – София-град)